Javni poziv studentima da apliciraju na Program ferijalnog rada u SR Njemačkoj u 2017. godini

5.12.2016

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke objavljuje

 

JAVNI POZIV STUDENTIMA

za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2017. godini

 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studente upisane na univerzitete u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2017. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke.

Odobrena kvota za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu je 300 studenata, od čega je studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 190 mjesta, studentima univerziteta u Republici Srpskoj 100 mjesta i studentima univerziteta u Brčko distriktu BiH 10 mjesta.

 

Na ovaj poziv mogu se prijaviti:

·         isključivo redovni studenti univerziteta u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija.

 

Ostali uvjeti:

·         studenti trebaju dobro vladati njemačkim jezikom,

·         studenti trebaju biti raspoloživi za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,

·         studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,

·         studenti bi trebali biti spremni na rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.

 

Prijava treba da sadrži sljedeće:

1.      Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen 2017), obostrano štampana, čitko popunjena na njemačkom jeziku sa datumom i potpisom studenta,

2.      Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),

3.      Uvjerenje o upisu (Immatrikulationsbescheinigung)* popunjeno na njemačkom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,

4.      Uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovni studenti) koje je izdala relevantna visokoškolska ustanova,

5.      Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (opcionalno).

 

*Napomena: studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan primjerak Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung), koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.

 

Način apliciranja:

Zainteresirani studenti, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta  lično ili preporučeno poštom na sljedeći način:

·         studenti univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,

·         studenti univerziteta u Republici Srpskoj prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,

·         studenti koji studiraju u Brčko distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

 

Svoje prijave studenti mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2017“

 

Rok za slanje prijava je srijeda, 10.01.2017. godine.

 

Napomena: Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje. 

 

Kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata:

·         Studenti moraju biti spremni da rade u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca).

·         Prednost će imati kandidati koji dosada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljali prijave za učešće u programu, ali nisu dobili radne ponude.

·         U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca).

·         Prethodno radno iskustvo je prednost.

 

Spisak studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u ZAV, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine: www.arz.gov.ba krajem januara 2017. godine.

 

ZAV će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju im dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

 

Studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Merkblatt – Ferienbeschäftigung für im Ausland immatrikulierte Studierende, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

 

Kontakt osobe:

Merima Planinčić

tel.: 033/560 354

E-mail: merima.planincic@arz.gov.ba

 

Spomenka Došenović

tel.: 033/201 600

E-mail: spomenka.dosenovic@arz.gov.ba